Վճռաբեկ վարույթի հիմնախնդիրները ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում / The problems of the cassation proceedings in the civil procedure of the RA

No Thumbnail Available
Date
2017
Authors
Նազարեթյան, Արթուր Սրապի / Nazaretyan Artur
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
Abstract
Հետազոտության հիմնական նպատակներն են՝ մշակել վճռաբեկ վարույթի տեսական և գործնական խնդիրները, կատարել վճռաբեկ վարույթի փուլում արդարադատության մատչելիության ապահովման հետ կապված խնդիրների համալիր ուսումնասիրություն, գնահատել դատական ակտերի վերանայման ինստիտուտի իրավական կարգավորման արդյունավետությունը, բացահայտել ու՝ հստակեցնել գործող օրենսդրության ու դատական պրակտիկայի թերությունները, առաջարկներ մշակել վերանայման ընթացակարգը կարգավորող օրենսդրությունը կատարելագործելու համար / Настоящая диссертационная работа посвящена одному из важнейших институтов гражданского судопроизводства PA - кассационному производству, которое было актуально, начиная с древних веков, и было восстановлено после распада советской власти в РА и, с точки зрения еще одной проверки законности и обоснованности составленных апелляционным судом судебных актов наиболее качественным составом суда, актуально также в настоящем / The work of this thesis is dedicated to one of the most important institutions of RA civil procedure: the cassation proceedings which was actual since old centuries and after the USSR collapse it was restored and is actual even nowadays, the legality and validity of the decisions adopted by the Appeal Court once again to verify the legal point of view by the most qualified staff
Description
ԺԲ.00.04 «Դատական իրավունք - դատարանակազմություն, քաղաքացիական դատավարություն, քրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձաքննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսություն» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2017 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի «Գլաձոր» համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ռ. Գ. Պետրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Վ. Հովհաննիսյան, Ա. Ռ. Պողոսյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation