Հայ միջնադարյան տաղերգության ժանրերն ու տաղաչափությունը ( X-XVIII դդ. ).

No Thumbnail Available
Date
2008
Authors
Ներսիսյան, Վարագ Սենիկի / Nersisyan Varag
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Abstract
Աշխատությունը նվիրված է դարերի հայ տաղերգության ժանրային և տաղաչափական հատկանիշների ուսումնասիրմանը: Մանրակրկիտ քննությամբ լուսաբանվում հունաբան դպրոցի թարգմանական երկերում և Դիոնիսիոս Թրակացու «Քերականական արուեստ» աշխատության մասին հայ հեղինակների մեկնություններում տեղ գտած, ինչպես և հին ձեռագրերում բազմիցս գործածված տաղ հասկացության նախնական բովանդակությունը, որը հանգում է «կանոնավոր չափով հորինված ռիթմիկ խոսք» ըմբռնմանը: Սույն մոտեցմամբ անընդունելի է նկատվում որոշ ուսումնասիրողների կողմից տաղ-ը ժանր համարելու տեսակետը / Данная диссертационная работа cocтoит из предисловия, шести глав заключения. В работе освещается средневековое восприятие понятия тaгa (оτι'χоç cтиx) как, - речи созданной определенным ритмом". При таком толковании неприемлема тенденция рассмотрения "тaгa" как жанра
Description
ժ.01.01. «Հայ դասական գրականություն» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2008 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Հ. Բախչինյան, Զ. Ավետիսյան, Մ. Ջանփոլադյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 40 էջ։
Keywords
Գրականագիտություն / Literary studies
Citation