Գրիգոր Տաթևացու «Լուծմունք Յոբայ» երկը / Grigory of Tatev's work "The Commentary on the book of Job"

No Thumbnail Available
Date
2015
Authors
Սարիբեկյան, Էլյա Հրաչյայի / Saribekyan Elya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Երևանի պետական համալսարան
Abstract
Գրիգոր Տաթևացու «Լուծմունք Յոբայ» երկի համակողմանի վերլուծությունը, դրան առնչվող պատմական բնագրերի, նախորդ դարերի նույնանուն մեկնությունների և լուծմունքի հետագա ազդեցությունների համակողմանի ուսումնասիրությունը նոր էջ է բացում Հայ Եկեղեցու աստվածաբանական մտքի պատմության մեջ: «Յոթնալույս վարդապետի» գրական ողջ ժառանգությունը որպես անմար ջահ, լուսավորեց և պայծառ պահեց Հայ Եկեղեցու ճշմարիտ դավանությունը, ամրացրեց նրա հիմքերը: Ապրելով մեր պատմության ամենամռայլ ժամանակներում նա կարողացավ հսկայածավալ ժառանգություն թողնել և միջամուխ լինել իր ժամանակի թե քաղաքական, թե եկեղեցական և թե հասարակական կարևորագույն խնդիրներին / Целью данной работы является изучение Толкования Ветхозаветой книги Иова Григора Татеваци,богослова, церковного деятеля XIV-XV веков. Текст Толкования еще не напечатан, оригинал хранится в Матенадаране имени Месропа Маштоца(рук.1115) / This thesis is devoted to the "The commentary of the book on Job" by an Armenian church father Grigor of Tatev (14-15 c. AD). The commentary is unpublished yet and its original manuscript is kept at the Matenadaran (Institute of ancient manuscripts in Yerevan)
Description
ԻԵ.Օ0.01 «Կրոնի տեսություն և պատմություն (կրոնագիտություն)» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2015 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Սահակյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Է.-Մ. Ս. Շիրինյան, Լ. Ս. Թումանյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 22 էջ։
Keywords
Աստվածաբանություն / Theology
Citation