Ոչ սպիտակուցային α-ամինաթթուների բարձրսելեկտիվ և արագընթաց ասիմետրիկ սինթեզ / High selective and fast asymmetric synthesis of non-proteinogenic α-amino acids

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Պետրոսյան, Սաթենիկ Ղուկասի / Petrosyan Satenik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Ատենախոսական աշխատանքի նպատակն է գրականության մեջ չնկարագրված մի շարք օպտիկապես ակտիվ α-տեղակալված α-ամինաթթուների կենսամիմետիկ ասիմետրիկ սինթեզի արդյունավետ մեթոդների մշակմանը, կիրառելով սինթեզված մոդիֆիկացված քիրալային ամինաթթվային կոմպլեքսները որպես պիրիդօքսալֆոսֆատ կախյալ ֆերմենտների մոդելային համակարգեր / Диссертационная работа посвящена разработке методов биомиметического асимметрического синтеза ряда неописанных оптически активных α-замещенных α-аминокислот с применением модифицированных хиральных аминокислотных комплексов / The thesis is devoted to the development of methods for biomimetic asymmetric synthesis of a range of optically active, undescribed in literature α-substituted α-amino acids using modified chiral amino acid complexes
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» և Բ.00.10 «Կենսօրգանական քիմիա» մասնագիտություններով քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ) և ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդներում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Ս. Սաղյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ղ. Պ. Հալեբյան, Վ. Ս. Հարությունյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Կենսաբանական գիտություններ / Biology, Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation