Хиральные октаэдрические заряженные комплексы иона СоIII как новый тип биомиметических катализаторов для асимметрического синтеза важных фармакофорных соединений / СоIII իոնի լիցքավորված քիրալային օկտաէդրիկ կոմպլեքսներն՝ որպես նոր տեսակի կենսամիմետիկ կատալիզատորներ, կարևոր ֆարմակոֆոր միացությունների ասիմետրիկ սինթեզի համար / Chiral octahedral charged complexes of CoIII as a new type of biomimetic catalysts for the asymmetric synthesis of important pharmacophore compounds

No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Մկրտչյան, Աննա Ֆելիքսի / Mkrtchyan Anna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» ԳԱԿ ՊՈԱԿ
Abstract
Одной из важнейших задач современной биотехнологии и биоорганической химии является получение хиральных энантиомерно обогащенных биоактивных соединений с заданной абсолютной / Ատենախոսական աշխատանքի հետազոտության հիմնական առարկա են հանդիսանում կատիոնային և անիոնային բնույթի կենսամիմետիկ քիրալային կոբալտային կատալիզատորները, որոնց կառուցման հիմք են հանդիսացել պիրիդօքսալֆոսֆատ կախյալ (ՊՖ) ֆերմենտները / The main objects of the thesis are biomimetic chiral cobalt catalysts of anionic and cationic nature
Description
Գ.00.14 «Կենսատեխնոլոգիա» և Բ.00.10 «Կենսօրգանական քիմիա» մասնագիտություններով քիմիական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ։ Երևան-2012 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է «Կենսատեխնոլոգիայի ԳՀԻ» ՓԲԸ (ներկայումս ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա») ԳԱԿ և ԵՊՀ քիմիայի ֆակուլտետի գիտական խորհուրդներում ; Գիտական ղեկավարներ՝ Ա. Ս. Սաղյան, Վ. Ի. Մալեև, Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ժ. Ա. Չոբանյան, Ս. Ա. Դադայան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան Մոսկվայի պետական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 27 էջ։
Keywords
Քիմիական գիտություններ / Chemistry
Citation