Դրամավարկային կարգավորման առանձնահատկությունները ԼՂՀ տնտեսության զարգացման արդի փուլում / The monetary arrangement specifics in NKR economy delepopment modern stage

No Thumbnail Available
Date
2013
Authors
Հայրիյան, Եվգենյա Ռազմիկի / Hayriyan Evgenya
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան
Abstract
ժամանակակից պայմաններում, երբ ԼՂՀ տնտեսական քաղաքականությունը բնութագրվում որոշակի առանձնահատկություններով տնտեսական քաղաքականության մեջ կիրառվում են մոտեցումներ ու սկզբունքներ, որոնք էապես տարբերվում են ՀՀ-ում համանման խնդիրների լուծումներից, գնաճի արդյունավետ կառավարումը ձեռք է բերում առանձնահատուկ նշանակություն: ԼՂՀ-ում վերջին տասը տարիներին տնտեսական աճի միջին մակարդակը կազմել է 12,2%, իսկ գնաճի միջին մակարդակը, 6,8% / В экономике Нагорного Карабаха, где ведется независимая налогово-бюджетная политика и совместная с РА денежно-кредитная политика, проявления денежно-кредитной политики имеют некоторые особенности. Тема актуальна, так как по причине высокого инфляционногодавления в экономике Нагорного Карабахавозникает необходимость изучения причин ее возникновения и влияния денежно-кредитной политики РА на экономику Нагорного Карабаха в условиях проводимой там независимой налогово-бюджетной политики / In the Nagorno-Karabakh economy where independent fiscal policy and the Republic of Armenia united monetary policy keeps, the monetary policy display has some characteristics. The topic is contemporary, as there is a necessity for the high inflation pressure to study its cause and the influence of RA monetary policy on the Nagorno-Karabakh economy, in the condition of independent fiscal policy
Description
Ը.00.02 «Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում» մասնագիտությամբ տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2013 ; Ատենախոսության թեման հաստատված է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Բ. Ա. Ասատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Վ. Բ. Բոստանջյան, Մ. Ֆ. Առաքելյան ; Առաջատար կազմակերպություն Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 25 էջ։
Keywords
Տնտեսագիտություն / Economics
Citation