Թյուրքալեզու ցեղերի պատմության վաղ շրջանը (թյուրք և օղուզ էթնոնիմների կազմավորումը) / The early history of turkic speaking tribes (the formation of the ethnonyms turk and oghuz

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Այվազյան, Շուշանիկ Սարգսի / Ayvazyan Shushanik
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Abstract
Թյուրքալեզու ժողովուրդների պատմության վաղ շրջանի ուսումնասիրության հարցը թյուրքագիտության մեջ բավական շատ քննարկված խնդիրներից է։ Չնայած դրան՝ այդ ուսումնասիրությունները, որոնք հաճախ զերծ չեն քաղաքական ենթատեքստից, այնուամենայնիվ, առկախ են թողնում այնպիսի կարևոր հարցեր, ինչպիսիք են, օրինակ, թյուրքալեզու ողովուրդների՝ պատմության ասպարեզում հայտնվելու ժամանակաշրջանը, վաղ թյուրքալեզու ցեղերի նույնականացումը, ոչ թյուրքալեզու էթնիկ խմբերի հետ նրանց փոխհարաբերությունների պարզաբանումն ու ճշգրտումը / Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи, представлена научная новизна, дан обзор литературы и первоисточников / The present dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusion, a list of references and sources. The relevance of the topic, the purpose and objectives of the study as well as scientific innovations are substantiated and introduced in the introduction
Description
Է.00.02 «Համաշխարհային պատմություն» մասնագիտությամբ պատմական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի պետական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Ա. Վ. Քոսյան ։ Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Գ. Ավագյան, Ա. Վ. Սաֆարյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան ; Սեղմագիր՝ 34 էջ։
Keywords
Պատմական գիտություններ / History
Citation