Գործադուլի իրավական կարգավորման խնդիրները (իրավահամեմատական վերլուծություն ՀՀ օրենսդրության հիման վրա) / Issues of legal regulation of strike (legal-comparative analysis based on RA legisiation)

No Thumbnail Available
Date
2014
Authors
Ղազարյան, Քրիստինե Սերգեյի / Ghazaryan Kristine
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարան
Abstract
Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերությունները, ներառյալ՝ կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի լուծման կապակցությամբ ծագող հարցերը կարգավորվում են բացառապես Օրենսգրքով, և առանձին նորմատիվ իրավական ակտ մինչև օրս չի ընդունվել, հետևաբար գործադուլի կազմակերպմանն ու անցկացմանը վերաբերող նորմատիվ բազան համալրման կարիք է զգում / В настоящее время в РА коллективные трудовые отношения, в том числе и вопросы, связанные с разрешением коллективных трудовых споров, решаются исключительно с помощью Трудового кодекса, a отдельный нормативный акт до сих пор не был принят, следовательно, нормативная база, регулирующая организацию проведение забастовки, нуждается в дополнении / At present RA collective labour relationships, including collective labour disputes, are regulated exclusively with reference to the labour code and a separate normative lagal act has not yet been adopted. Consequently, the normative base of organizing and staging a strike requires completion
Description
ԺԲ.00.03 «Մասնավոր իրավունք - քաղաքացիական, առևտրային (կոմերցիոն), միջազգային մասնավոր, ընտանեկան, աշխատանքային, սոցիալական ապահովության իրավունք» մասնագիտությամբ իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2014 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի գիտական խորհրդում ; Գիտական ղեկավար՝ Գ. Վ. Պետրոսյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ա. Մ. Կուրեննոյ, Լ. Գ. Տոնոյան ; Առաջատար կազմակերպություն՝ ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 30 էջ։
Keywords
Իրավաբանական գիտություններ, իրավագիտություն / Law
Citation