Statistics for Պետական բյուջեի ծախսային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում / Problems of the expenditure policy of the state budget of the RA

Total visits

views
Պետական բյուջեի ծախսային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում / Problems of the expenditure policy of the state budget of the RA 0