Statistics for Դավիթ Անհաղթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկը և դրա մեկնությունները (պատմագիտական և աստվածաբանական վերլուծություն) / Encomium on the Theoleptic Holy Cross by David the Invincible and its commentaries (historical and theological analysis)

Total visits

views
Դավիթ Անհաղթի «Ներբողեան ի սուրբ խաչն աստուածընկալ» երկը և դրա մեկնությունները (պատմագիտական և աստվածաբանական վերլուծություն) / Encomium on the Theoleptic Holy Cross by David the Invincible and its commentaries (historical and theological analysis) 0