Statistics for Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի որոշման դերը բարձր ռիսկի խմբի հղիներից ծնված երեխաների հոգեշարժական խանգարումների դեպքում / Role in determining neurospecific enolase in case of psychomotor impairments in children born from pregnants of high-risk group

Total visits

views
Նեյրոսպեցիֆիկ էնոլազայի որոշման դերը բարձր ռիսկի խմբի հղիներից ծնված երեխաների հոգեշարժական խանգարումների դեպքում / Role in determining neurospecific enolase in case of psychomotor impairments in children born from pregnants of high-risk group 0