Statistics for Na/K-ական պոմպի a ենթամիավորի թերֆունկցիան որպես սարկոմա-180-ի զարգացման, ինչպես նաև ցիսպլատինի և գերցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության հիմնական թիրախ / The dysfunction of na/k pomp a subunit as the principal cause for carcinogenesis and target of the effect of cisplatin and extremely low frequency electromagnetic fields

Total visits

views
Na/K-ական պոմպի a ենթամիավորի թերֆունկցիան որպես սարկոմա-180-ի զարգացման, ինչպես նաև ցիսպլատինի և գերցածր հաճախության էլեկտրամագնիսական ալիքների ազդեցության հիմնական թիրախ / The dysfunction of na/k pomp a subunit as the principal cause for carcinogenesis and target of the effect of cisplatin and extremely low frequency electromagnetic fields 0