Statistics for Փոխաբերականացման հիմքերը տեխնիկական անգլերենում ։ (Ռադիոէլեկտրոնիկայի և հաշվողական տեխնիկայի տերմինների նյութի հիման վրա) / Bases of Metaphorization in Technical English (with special reference to radioelectronic and computational terms)

Total visits

views
Փոխաբերականացման հիմքերը տեխնիկական անգլերենում ։ (Ռադիոէլեկտրոնիկայի և հաշվողական տեխնիկայի տերմինների նյութի հիման վրա) / Bases of Metaphorization in Technical English (with special reference to radioelectronic and computational terms) 0