Ածականի և մակբայի խոսքիմասային փոխանցումները գրաբարում / Speechpart transitions of adjective and adverb in the old Armenian language

No Thumbnail Available
Date
2011
Authors
Հարությունյան, Անահիտ Հարությունի / Arutyunyan Anahit
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ
Abstract
Խոսքիմասային տարարժեքության իրողությունը մեր լեզվին ուղեկցել է դեռևս հնուց: Լեզվական այդ երևույթը իր արտահայտությունն է գտել գրաբարի քերականագիտության մեջ: Արդի ժամանակներում գրաբարի տարարժեք բառերի ուսումնասիրությունը գտնվում է լեզվաբանների ուշադրության կենտրոնում: Հրապարակի վրա են առայժմ գրաբարի բացատրական բառարանները։ Աշխատանքի արդիականությունը պայմանավորված է գրաբարի ձևաբանական մակարդակում դրսևորվող խոսքիմասային տարարժեքության քննությունն ամբողջացնելու միտումով. հին հայերենում հատկանշային խոսքի մասերը (ածականը և մակբայը) զգալի դեր ունեն խոսքիմասային տարարժեքության ձևավորման գործում / Актуальность труда обусловлена намерением установить целостность исследования частеречной полисемантичности, проявляемой на морфологическом уровне древнеармянского языка: в древнеармянском языке характерные части речи (прилагательное и наречие) играют значительную роль в деле формирования частеречной полисемантичности / Urgency of this work is conditioned by the intention to establish integrity of research of polysemanticity of speechpart, shown on the morphological level of old Armenian language: in the old Armenian language typical parts of speech (adjective and adverb) play the significant part in the process of formation of polysemanticity of parts of speech
Description
Ժ.02.01 «Հայոց լեզու» մասնագիտությամբ բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն ; Երևան-2011 ; Ատենախոսության թեման հաստատվել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում ; Գիտական ղեկավար՝ Լ. Մ. Խաչատրյան ; Պաշտոնական ընդդիմախոսներ՝ Ս. Հայրապետյան, Ս. Գրիգորյան ; Առաջատար կազմակերպություն` Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտ ; Սեղմագիր՝ 26 էջ։
Keywords
Լեզվաբանություն / Linguistics
Citation