Ատենախոսություններ և սեղմագրեր / Theses & Abstracts

Permanent URI for this collection

“The dissertation is a source of pride for doctoral students,” Dinah Manns, PhD, faculty chair at Capella University, says

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5625
 • Item
  Տարածքային ֆինանսների կառավարումը և համայնքի բյուջեի ձևավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
  (ՀՀ ՖԷՆ տնտեսագիտական հետազոտությունների ինստիտուտ, 2006) Միրզոյան, Արայիկ Աշոտի /
  Ազատ շուկայական տնտեսություն ձևավորելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում անցումային ժամանակաշրջանում իրականացվել են մի շարք բարեփոխումներ, այդ թվում նաև տարածքային զարգացման և կառավարման ոլորտներում / Целью данного исследования является выявление дополнительных источников и основных путей совершенствования структуры и состава финансовых ресурсов общин (в том числе местных бюджетов), разработка подходов к решению существующух проблем
 • Item
  Տարբեր ծագում ունեցող և շողացող առիթմիա-ֆունկցիոնալ բնութագիրը և պաթոգենետիկ տիպերը
  (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, 1997) Ստեփանյան, Արթուր Արմենակի / Stepanyan Artur
  Սրտի ռիթմի բազմաթիվ խանգարումներից, ըստ սրտամկանի ախտահարման ծանրության աստիճանի և հաճախության, առաջնակարգ տեղ է գրավում շողացող առիթմիան, քանի որ այն վաղ թե ուշ բերում է հիվանդների վիճակի էական վատացման՝ սրտամկանի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների խիստ իջեցման, սրտային անբավարարության զարգացման և տրոմբոէմբոլիայի առաջացման: Բացի դրանից շողացող առիթմիան հաճախ բարդացնում է սիրտ-անոթային հիվանդությունների ընթացքը, բերում է հիվանդների հաշմանդամության /Обобщены результаты исследования 360 больных (184 мужчин и 176 женщин) с мерцательной аритмей (MA). всех больных с целью оценки исходного функционалного состояние сердечно-сосудистого система проведена общее клиническое физикальное обследование эхокардиография, ЭКГ, рентгенография, определяли концентрация электролитов калия,натрия и кальция крове, a после восстановления синусного ритма проведена ЭКГ холтер-мониторирование в течение 24час
 • Item
  Տարբերակված ուսուցման իրագործման մեթոդական համակարգը երկրաչափության դպրոցական դասընթացում
  (ՀՀ ԿԳՆ Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, 2008) Հարությունյան Արամ Գրիգորի / Harutyunyan Aram
  Համաշխարհային արդի զարգացումների հիմնական վեկտորը անցումն է արդյունաբերական տնտեսությունից գիտելիքների տնտեսություն: Ըստ այդմ՝ քաղաքակրթության զարգացման ժամանակակից փուլը բնութագրվում է տեղեկատվության հարաճուն ահագնացմամբ և դրա փոխանակման գործընթացների արագացմամբ: Համապատասխանաբար՝ նոր սոցիոմշակութային տարածությունը պարտադրաբար պետք է արագորեն լցվի մանկավարժական նոր իրողությամբ, պետք է վերաիմաստավորվի կրթության հարացույցը / В основном противоречием, которое связано с тем, что, с одной стороны, практически во многих исследованиях затрагиваются вопросы профильной дифференциации обучения геометрии, влияния такого обучения на развитие учебно-познавательной компетентности старшеклассников, вопросы относительно эвристических методов обучения, с другой стороны-практически отсутствуют целостные (объединяющие) и комплексные исследования по этой проблеме
 • Item
  Տնտեսական մրցակցության պետական կարգավորման միտումները (ԱՊՀ երկրների օրինակով)
  (ՀՀ ԿԳՆ Երևանի պետական համալսարան, 2010) Միքայելյան, Գաբրիել Միքայելի / Mikaelyan Gabriel
  ժամանակակից աշխարհը բնութագրվում է դրանում առկա բոլոր երկրների միջև տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային կապերի ձևավորմամբ և զարգացմամբ / Основной целью диссертации является защиты выявление проблем конкуренции в отдельных странах, a также в общем экономическом пространстве СНГ и предложение основных путей и эффективных механизмов их преодоления на основе положительного опыта Евросоюза
 • Item
  Վարկունակության գնահատման կատարելագործման ուղիները (ՀՀ խոշոր թռչնաբուծական կազմակերպությունների օրինակով)
  (ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչություն կառավարման և տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուտ, 2006) Ջանվելյան, Արմեն Մարատի
  Անցումային տնտեսություն վարող երկրներում, ինչպիսին նաև Հայաստանի Հանրապետությունն է, հարկադրաբար իրականացնում են տնտեսական նոր քաղաքականություն, քանի որ արդեն սնանկացած տնտեսավարող սուբյեկտների փոխարեն ձևավորվում են կառավարման նորովի հիմունքներով բաժնետիրական ու սեփական պատասխանատվության ընկերություններ, ֆերմերային տնտեսություններ, փոքր և միջին չափի ձեռնարկություններ, կոոպերատիվ կազմակերպություններ, որոնց գործունեությունը պետք է / Для каждого банка действующего на территории РА важное значение имеет организация процесса кредитования хозяйствующих субъектов, то есть кредитоспособен ли данный хозяйствующий субъект, или нет, в состоянии ли возвратить кредитные средства и проценты по ним в установленные сроки